STATUT
STOWARZYSZENIA CHIRURGÓW OKULISTÓW POLSKICH

Tekst jednolity 30 października 2017

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§1

 1. Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, ma osobowość prawną.
 1. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W realizacji swych celów Stowarzyszenie może działać poza granicami Państwa.
 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub inne umowy. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby nie będące jego członkami – wolontariusze.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 1. Stowarzyszenie może nadawać odznakę organizacyjną.

§5

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru i działają kolegialnie.

§6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność służącą pomocy materialnej swoim członkom.

 

Rozdział 2.

Cele i formy działania.

§7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. doskonalenie i podnoszenie jakości chirurgicznych procedur okulistycznych świadczonych przez lekarzy okulistów na rzecz chorych
  1. rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o profilaktyce chorób oczu jak również podnoszenie świadomości społeczeństwa co do zagrożeń chorobami oczu oraz możliwości ich leczenia

  2. ochrona prawi interesów zrzeszonych w nim członków i ich reprezentowanie w zakresie działalności Stowarzyszenia, w szczególności przed organami władzy publicznej, instytucjami refundującymi koszty leczenia, organami samorządu zawodowego oraz innymi organami i organizacjami społecznymi, a także przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;

  1. wspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w dziedzinie ochrony zdrowia
  1. współpraca z osobami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w celu wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy;
  1. wspieranie wszelkich działań, w szczególności organów samorządu terytorialnego, prowadzonych na rzecz ochrony zdrowia, przez fachowe doradztwo i opiniowanie;

  2. kształtowanie właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej oraz integracja środowiska;
  1. współdziałanie z parlamentem, organami administracji państwowej i samorządowej, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki w zakresie okulistyki;

  2. promowanie i udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy i pracowników ochrony zdrowia oraz prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. wszelkie, uzgodnione formy kontaktów z organami i organizacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
  1. informowanie organów i organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, o zagrożeniach w zakresie stanu i organizacji ochrony zdrowia oraz inspirowanie do określonych działań;

  2. prowadzenie działań dydaktycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oczu ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznych metod leczenia
  1. organizowanie wykładów, sympozjów, seminariów, dyskusji i pokazów rozpowszechniających wiedzę o profilaktyce chorób oczu, zwiększających świadomość społeczeństwa co do zagrożeń chorobami oczu oraz możliwości ich leczenia, jak również o aktualnym stanie i organizacji ochrony zdrowia w tym zakresie;

  2. prowadzenie działalności wydawniczej oraz korzystanie z mediów ogólnodostępnych;

  3. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;

  4. działalność wystawienniczą i prasową;

  5. propagowanie nowych osiągnięć naukowych w dziedzinie okulistyki;

  6. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

  7. udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

  8. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;

  9. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie opracowywania metod i programów nauczania z zakresu okulistyki;

  10. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

  11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski będący lekarzem specjalistą chorób oczu lub lekarzem w trackie specjalizacji w dziedzinie okulistyki wykonującym zawód w dopuszczalnych prawnie formach, uznający cele Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, w szczególności emerytowany okulista lub lekarz innej specja1ności, lekarze obcokrajowcy zainteresowani celami Stowarzyszenia deklarujący pomoc w jej działalności.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej jednego członka zwyczajnego i po zasięgnięciu kandydacie jego opinii po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wniesieniu opłaty wpisowej.

§9

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że Członkom zwyczajnym, którzy są lekarzami w trakcie specjalizacji, przysługuje tylko czynne prawo wyborcze;

  1. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia;
  1. zaskarżać do Walnego Zgromadzenia uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
  1. przestrzegać regulaminu i wykonywać uchwały Władz Stowarzyszenia;
  1. regularnie płacić składki członkowskie.
 1. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 a ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym, w działalności Władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy;
  1. przestrzegania regulaminu i wykonywania uchwał Władz Stowarzyszenia;
  1. regularnego płacenia składek członkowskich w wymiarze 1/2 ich wysokości.

§10

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i wykonaniu innych zobowiązań;

  1. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewykonywania innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy;

  1. wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia, niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

  2. śmierci członka.
 1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i wykonaniu innych zobowiązań;

  2. skreślenia z listy członków wspierających z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą, składek członkowskich lub niewykonywania innych zobowiązań przez okres 6 miesięcy;

  3. wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia, niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

  4. śmierci członka
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 oraz ust 2 pkt 1 – 3, uchwałę podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 1. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym odmówiono członkostwa.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia.

§11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  1. Zarząd;
  1. Komisja Rewizyjna;
  1. Sąd Koleżeński.

§12

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Sposób głosowania określa regulamin wyborów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W przypadku rezygnacji, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład tych władz zostaje uzupełniony spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskania głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz.

 3. W razie braku osób, o które skład władz Stowarzyszenia uległby uzupełnieniu niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających na okres do dnia upływu danej kadencji.

 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§13

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym i członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd z upływem kadencji.
 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku.
 1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  1. na wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  1. uchwalanie regulaminu działalności Stowarzyszenia i jego zmian;
  1. uchwalanie regulaminu wyborów władz Stowarzyszenia i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  1. wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia;
  1. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  1. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  1. ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
  1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
  1. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
  1. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  1. ustanawianie i nadawanie odznaki organizacyjnej;
  1. podejmowanie uchwał, rezolucji, apeli i stanowisk w sprawach określonych w §7 ust. 1 i 2 Statutu;
  1. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
  1. podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady

§14

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zaciąga zobowiązania i ponosi odpowiedzialności przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza, i członków Zarządu.
 3. Stowarzyszenie wobec sądów, administracji rządowej, samorządowej reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.Oświadczenia woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 4. Podział funkcji, o których mowa w ust. 2, następuje w Zarządzie.
 5. Szczegółowy tryb działalności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 7. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego członek Zarządu. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 8. Zarząd może upoważnić członka Zarządu lub kilka osób ze swego składu do reprezentowania Stowarzyszenia w określonej sprawie.

§15

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  1. realizacja celów Stowarzyszenia, w tym wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  1. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
  1. ustalanie preliminarza budżetowego i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;
  1. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku;
  1. powoływanie komisji lub zespołów i określanie ich zadań;
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
  1. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
  1. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w wypadkach określonych w statucie;
  1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  1. zbieranie opłat wpisowych i składek członkowskich;
  1. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
  1. informowanie członków o prowadzonych pracach.

§16

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin.

§17

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu;

  2. występowanie do Zarządu wynikającymi wnioskami wynikającymi z kontroli;
  1. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
  1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  1. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu.

§18

 1. Sąd Koleżeński składa sięz członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza,
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§19

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
 1. Zespołowi rozpoznającemu sprawę przewodniczy przewodniczący Sadu, jego zastępca lub członek Sądu przez nich upoważniony.
 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się od orzeczenia do Walnego Zgromadzenia.

§20

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu;
  1. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia;
  1. orzekanie w kwestii zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§21

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie;
  1. naganę;
  1. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
  1. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§22

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 23

Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa przyjęty przez niego regulamin.

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia.

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki pieniężne i inne składniki majątkowe.

§ 25

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  1. dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia oraz dochody z innego majątku;
  1. dotacje;
  1. darowizny;
  1. zapisy i spadki;
  1. wpływy z działalności statutowej.
 1. Środki pieniężne, niezależnie od ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazywane na konto.

 1. Składki członkowskie wpłacane są, przez członków do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 1. Kandydaci na członków Stowarzyszenia wpłacają opłaty wpisowe na wezwanie Zarządu, przed przyjęciem w poczet członków,
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność służącą pomocy materialnej swoim członkom potrzebującym tej pomocy.

§27

 1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński używają stempli według ustalonego przez Zarząd wzoru.

Rozdział 6.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§28

 1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w proponowanym przez Zarząd porządku obrad, a projekty odpowiednich uchwał zostały przesłane wraz z zawiadomieniem o terminie zebrania.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§29

Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby upoważnionych członków, może podjąć uchwałę o podjęciu starań w celu uzyskania przez Stowarzyszenie statutu organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 7.

Przepisy końcowe.

§30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.